Giải Thoát Trong Lòng Tay - Tập 2 (Paperback)

Giải Thoát Trong Lòng Tay - Tập 2 By Thích Nữ Trí Hải Cover Image
$19.99
IN WAREHOUSE - Usually Ships in 3-7 Business Days

Description


C c đệ tử Ni trưởng Th ch nữ Tr Hải c tr nh cho ch ng t i xem dịch phẩm Giải tho t trong l ng tay do Ni trưởng chuyển dịch.

Dịch phẩm l một c ng tr nh lớn, chuyển tải nhiều quan điểm v phương ph p thực nghiệm's u sắc của truyền thống Phật gi o T y Tạng. T c giả l ng i Pabongka Rinpoche, một vị Lama thuộc ph i Ho ng mạo, c kiến thức uy n b c v kinh nghiệm thực h nh's u sắc. Điểm đặc biệt của ng i Pabongka Rinpoche l , trong những b i thuyết giảng của m nh, Ng i lu n lu n đặt trọng t m v o việc thực h nh bằng c ch chỉ r những c ch thức đơn giản v cụ thể nhất để mọi người c thể ứng dụng c c ph p m n tu tập của đạo Phật.

Dịch phẩm n y đ được dịch giả r so t lại rất kỹ trước ng y về hầu Phật tổ, chắc chắn sẽ giới thiệu nhiều nội dung's u sắc của truyền thống Phật gi o T y Tạng, rất lợi lạc v bổ ch cho những ai tr n trọng con đường t m linh.

Cảm niệm th m n của Thầy m nh, c c đệ tử của Ni trưởng đ nỗ lực xem lại bản thảo của dịch phẩm v mong muốn được ấn h nh; một mặt để c ng dường Tam bảo, mặt kh c để giới thiệu một c ng tr nh Phật ph p, l m lợi ch cho nhiều người. Đ y l việc l m rất c nghĩa của người con Phật.

Ch ng t i c lời t n th n c c đệ tử Ni trưởng Th ch nữ Tr Hải v tr n trọng giới thiệu c ng tr nh dịch thuật n y.

Thiền viện Vạn Hạnh.

M a an cư PL. 2549

Tỷ-kheo TH CH MINH CH U

Viện trưởng Viện Nghi n cứu Phật học Việt NamProduct Details
ISBN: 9798215831045
Publisher: Thời Đại
Publication Date: March 5th, 2023
Pages: 426
Language: Vietnamese